Statika - služby

Predmetom činnosti našej spoločnosti je predovšetkým činnosť autorizovaných stavebných inžinierov pre statiku stavieb, ktorá patrí medzi odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Z. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a sme členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Našimi zodpovednými pracovníci sú autorizovaní stavební inžinieri v kategórii Inžinier pre statiku stavieb. Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na

Vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb

Vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie


Obsah projektovej dokumentácie:
Technická správa
Statický výpočet všetkých konštrukcií
Výkresy tvaru železobetónových konštrukcií
Výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií
Prehľadné výkresy kovových, drevených a iných konštrukcií

Vypracovanie projektovej dokumentácie
pre realizáciu stavieb


Obsah projektovej dokumentácie:
Technická správa
Podrobný statický výpočet všetkých konštrukcií
Výkresy tvaru železobetónových konštrukcií
Výkresy výstuže železobetónových konštrukcií
Výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií
Prehľadné výkresy kovových, drevených a iných konštrukcií
Výkresy kotvenia a detailov konštrukcií
Výkaz výstuže, oceľových a drevených prvkov

 
Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb

Statické výpočty celej konštrukcie

Podrobné statické výpočty

Vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky

Vykonávanie prieskumov
V prípade plánovaných zásahov do existujúcich stavieb a konštrukcií pri chýbajúcej pôvodnej projektovej dokumentácii je potrebné zistiť reálny stav a skladbu konštrukcií za účelom vypracovania projektovej dokumentácie plánovaného stavebného zámeru a overenia jeho reálnosti. Toto znižuje množstvo neočakávaných komplikácií v priebehu realizácie stavby a tým aj znižuje riziko nadmerného rastu nákladov na stavebný zámer z dôvodu potreby ich riešenia.

Pasportizácie objektov
Pasportizácia objektov slúži na zdokumetovanie stavu existujúcich stavieb v susedstve plánovanej výstavby alebo zmien stavieb a to najmä ich porúch. Účelom je chrániť majiteľov okolitých existujúcich stavieb a investorov resp. realizátorov stavby v prípade sporu o čas vzniku a príčinu porúch pôvodných stavieb. Pasportizácia vypracovaná autorizovaným inžinierom slúži ako podklad pre prípadný spor na určenie porúch okolitých stavieb existujúcich pred začiatkom výstavby a porúch spôsobených výstavbou a z toho vyplývajúce náklady na ich opravu.

Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

Poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti
Investícia do nehnuteľnosti nie je každodennou záležitosťou, mnohokrát do nej ľudia vkladajú celoživotné úspory, prípadne si berú úvery na dlhé obdobie. Mnohokrát pritom kupujú nehnuteľnosť a p latí to najmä pri starších nehnuteľnostiach, ktorej technický stav často nezodpovedá stavu, ktorý prezentuje predávajúci. Investor kupuje túto nehnuteľnosť často už s určitou predstavou na zmenu dispozície, nadstavbu, prístavbu a iné stavebné úpravy. Na odborníka sa obráti až po kúpe, keď pristúpi k samotnej realizácii stavebného zámeru a oneskorene sa dozvie o nereálnosti tohto zámeru, o neočakávanom navýšení finančných prostriedkov resp. predĺžení termínu realizácie. Znalosť týchto informácií umožní investorovi lepšie zvážiť rentabilnosť investície a predísť tak finančným stratám prípadne lepšie posúdiť vhodnosť alebo nevhodnosť nehnuteľnosti na daný zámer.

Nezávislá kontrola projektov a realizácie
Chyby v projekte môžu viesť k nehospodárnemu návrhu konštrukcie, k závažným poruchám alebo až ku kolapsu časti resp. celej konštrukcie, či už počas výstavby alebo počas jej užívania. Tieto chyby môže odhaliť nezávislá kontrola projektu prípadne realizácie a investor môže takto predísť veľkým finančným ale aj iným stratám.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Projektovanie rodinných domov
Činnosť inštruktora potápania

Činnosť Inštruktora potápania vykonávame podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. odborne spôsobilou osobou Ing. Dušan Úradníkom, ktorá je držiteľom inštruktorskej kvalifikácie Open Water Scuba Instructor OWSI-366127 vydanej PADI Worldwide, ktorá zodpovedá norme EN 14413-2:Instructor level 2 a je zapísaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu do Registra fyzických osôb v športe - športoví odborníci http://sport.iedu.sk/Contact/SportExpert/194838 .