Cenník

HONORÁR ZA VÝKONY STATIKA

1. Odmeňovanie práce statika (pre bežné náročné výkony) pri samostatnom vykonávaní prác a výkonov (nie pri komplexnom projekte) odporúčané Spolkom statikov Slovenska tu k nahliadnutiu :

1.1.

Tarifný honorár za jednorazové výkony:
- vstupná konzultácia stavebného zámeru
- obhliadka miesta stavby v mieste pôsobenia statika
(pri obhliadke v iných miestach sa zohľadní stratený čas na dopravu)
- špecifikácia potrebých vstupných podkladov a prieskumov
- návrh zmluvy o dielo na dohodnuté práce


50 EUR
70 EUR

75 EUR
50 EUR

1.2.

Tarifný honorár denný/poldenný:
- za 1/2 denný výkon (časové trvanie vrátane prepravy min. 4 hodiny)
- za celodenný výkon (časové trvanie vrátane prepravy min. 7 hodín)


100 EUR
200 EUR

1.3.

Odporúčané min. hodinové sadzby:
- bežné náročné práce (grafické práce, špecifikácie, výkazy a pod.)
- náročné práce (koncepcie, statické výpočty, posudky a pod.)


18 EUR / hod.
30 EUR / hod.

Na práce, ktorých trvanie je viac ako jeden deň, sa žiada preddavok vo výške 30% z dohodnutej alebo predpokladanej ceny.

2. Komplexné projekty

Cena inžiniersko-projektových prác pri komplexných projektoch sa stanoví podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností. Cena je určovaná percentuálne z predpokladaných stavebných nákladov stavby (PSNS) pri zohľadnení náročnosti a druhu stavby.

2.1.

Projekt pre územné rozhodnutie = Techická správa časti statika, spravidla ako súčasť celkovej správy popisujúcej stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby architektonickej časti – pre bežné občianske a bytové stavby je orientačná cena projektu 0,02 ~ 0,05% z predpokladaných stavebných nákladov

Príklad:
 

 

  - Prízemný rodinný dom so zastavanou plochou 100 m2   100 EUR
 

- Poschodový rodinný dom s plochou 2 x 120 m2

  200 EUR
2.2.

Projekt pre stavebné povolenie – pre bežné občianske a bytové stavby je orientačná cena projektu 0,2 ~ 0,5% z predpokladaných stavebných nákladov

Príklad:
 

 

  - Prízemný rodinný dom so zastavanou plochou cca 100 m2   490 EUR
 

- Poschodový rodinný dom s plochou 2 x 120 m2

  950 EUR
2.3.

Projekt pre realizáciu stavby - pre bežné občianske a bytové stavby je orientačná cena projektu 0,3 ~ 0,65% z predpokladaných stavebných nákladov
Príklad:

   
  - Prízemný rodinný dom so zastavanou plochou cca 100 m2   550 EUR
 

- Poschodový rodinný dom s plochou 2 x 120 m2

  1040 EUR
2.4.

Jednostupňový projekt = Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu - súčet ceny projektu pre stavebné povolenie a 80% z ceny realizačného projektu. Platí v prípade kompletnej expedície projektu. Zmeny vyplývajúce zo Stavebného konania budú účtované ako práce naviac.

   
3. Iné

3.1.

Posudok pre Ohlásenie drobných stavebných úprav - napr. rekonštrukcia bytu bez zásahu do nosných konštrukcií (odstránenie priečok, otvory do priečok a pod.)

 

200 EUR

3.2.

Autorský dozor v mieste pôsobenia statika
(pri obhliadke v iných miestach sa zohľadnia náklady na dopravu)

 

30 EUR / hod.

3.3.

Obhliadka objektu alebo stavby napr. pred kúpou nehnuteľnosti, predbežné posúdenie stavebného zámeru a pod. v mieste pôsobenia statika
(pri obhliadke v iných miestach sa zohľadnia náklady na dopravu)

 

30 EUR / hod.

3.4.

Dopravné náklady

  0,35 EUR / km

uvedené ceny sú bez DPH